Nowa koncepcja chorób cywilizacyjnych

Przeprowadzone przeze mnie w ostatnich kilku dniach doświadczenia pokazują, że zarówno tzw. promieniowanie śmierci, jak też promieniowanie od obszarów objętych stanem zapalnym przenoszą informację o miejscu i dacie urodzenia danej osoby. Powstaje pytanie o rolę tej informacji w układzie biologicznym, która wydaje się mieć jakiś gębszy sens. Znamy już rolę takiej informacji w tworzeniu różnorodności typów psychiki, dzięki czemu, nie mamy sytuacji, że wszyscy chcieliby zajmować się handlem, bo tylko to się opłaca (astrologia). Znamy jej rolę integracyjną na poziomie społeczeństw w postaci grup etnicznych i narodów. 1 Tutaj mamy natomiast zaangażowanie układu immunologicznego. Nasuwa się myśl, że informacja ta odgrywa rolę w rozpoznaniu różnicowym swój-obcy. Wiadomo ogólnie, że takie rozpoznanie dokonuje się na poziomie genów zgodności tkankowej. Ale wiadomo też, że organizmy żywe, począwszy od bakterii, starają się zdublować lub zwielokrotnić systemy realizujące określoną funkcję, co z jednej strony zwiększa szansę przeżycia, a z drugiej bardzo utrudnia badania takich zwielokrotnionych systemów.

Samo przechwycenie informacji o czasie i miejscu z otoczenia nie wydaje się być czymś trudnym, biorąc od uwagę, że informacja ta jest zapisywana na nośniku homeopatycznym w trakcie wytrząsania podczas produkcji leków homeopatycznych. 2 Jest ona wszędobylska znajdujemy ją w piasku z plaży, kamieniach, roślinach, krwi, kościach. 2 Zagadką jest raczej, że jest ona przechowywana przez wiele lat, niezaburzona nowszymi informacjami napływającymi z zewnątrz i dodatkowo przechodzi w organizmach żywych na komórki potomne.

Nasza publikacja 3, wskazuje na związek nadmiernej intensywności pól torsyjnych w naszym otoczeniu z powstawaniem tzw. chorób cywilizacyjnych: nowotworów, cukrzycy, chorób neurodegeeracyjnych, miażdżycy. Sam mechanizm działania, nie jest oczywisty, ale wydaje się że główną rolę odgrywa zaburzenie procesów wykorzystujących własne pole torsyjne organizmu, jak też zewnętrzne naturalne pole torsyjne. W przypadku rozpoznawania immunologicznego swój-obcy z użyciem informacji o dacie i miejscu, nadmierna tego typu informacja z otoczenia, mogłaby przekodować bardziej wrażliwe struktury i komórki na datę aktualną, a układ immunologiczny rozpoznawać je jako obce. Taka sytuacja mogłaby zachodzić w przypadku chorób z autoagresji: chorób neurodegeneracyjnych, cukrzycy, choroby Hashimoto. Tymi wrażliwymi strukturami mogą być na przykład: peptyd Ab 1-43 w chorobie Alzheimera, a-Synucleina w chorobie Parkinsona czy białko prionowe (PrP) w chorobie Creutzfeldta-Jakoba. Ulegają one uszkodzeniu w tych chorobach. Wszystkie te białka to NADH oksydazy, zegary biologiczne o cyklu kilkudziesięciominutowym 6 odbierające, jak na to wskazywały by wyniki doświadczeń, cykliczne pole torsyjne z otoczenia. Takie kilkudziesięciominutowe sygnały zegarowe można znaleźć w otaczającj nas przestrzeni, kiedy jako swoisty filtr zastosujemy zmienne pole magnetyczne o częstotliwości kilku do kilkuset herców (wyniki nieopublikowane).

W przypadku chorób autoimmunologicznych, przynajmniej teoretycznie, powinno działać korzystnie, pobranie z organizmu jego podstawowej informacji o dacie i miejscu, wzmocnienie i wprowadzenie z powrotem. Takie zwrotne przenoszenie informacji wykorzystują niektóre urządzenia radioniczne, np: Mora, Imedis, Timewaver.

W przypadku nowotworu, wiemy, że głównym problemem dlaczego tak trudno go leczyć jest fakt, że komórki immunologiczne „nie widzą go”, że szybko by go zwalczyły gdyby wiedziały że w ogóle istnieje. Rosjanie mówią tu o chroniącym go polu nowotworowym, jakkolwiek nie podają czy chodzi o pole cząsteczek chemicznych, czy pole fizyczne. W przypadku nowotworów w sposób szczególny widać wpływ nadmiernego pola torsyjnego, i to ziemskiego, na powstawanie nowotworów. Na rozłamach tektonicznych gdzie wystepuje zwiększone trzykrotnie ziemskie pole torsyjne, a na ich połączeniach – ośmiokrotne, występuje conajmniej trzykrotne zwiększenie zachorowalności na nowotwory 4, 5, a jak wynika z moich własnych pomiarów na kilkanaście przypadków nowotworów u osób poniżej siedemdziesiątego roku życia, wszystkie te osoby mieszkały na rozłamach tektonicznych. Ciekawe, że istnieje NADH-oksydaza związana z nowotworami tNOX, która jak się wydaje, „pozwala” na powstanie nowotworu, NADH-oksydaza związana z wirusami tNOX, umożliwiająca ich infekcję i związana ze starzeniem – arNOX. 6 Głównym destruktywnym działaniem arNOX jest prawdopodobnie bezpośrednia oksydacja krążących we krwi lipoprotein, białko to jest integralnym składnikiem lipoprotein LDL, a jego obecność wzrastająca po 30 roku życia związana z czynnikiem ryzyka chorób sercowonaczyniowych. 7

Tutaj związek z rozpoznaniem swój-obcy nie wydaje się już tak prosty i może wcale nie istnieje. Koncepcja ta wymaga dokładnej analizy i nowych doświadczeń, może jednak być ważna w wyjaśnieniu enigmatycznych ciągle mechanizmów powstawania chorób cywilizacyjnych.

 

Diana Wojtkowiak

21 maja 2017

 

Literatura

1. Diana Wojtkowiak; Antropologia systematyczna; Autorska Seria Naukowa DETERMINIZM Tom II, Gdansk 2009; http://www.torsionfield.eu/

2. Diana Wojtkowiak, Mirosława Skórkowska, Włodzimierz Misztal, Kazimierz Raduszkiewicz, Andrzej Frydrychowski; Badania informacyjne leków homeopatycznych. … – publikacja jeszcze nie wydana.

3. Diana Wojtkowiak, Andrzej Frydrychowski; Wpływ pól torsyjnych na powstawanie chorób cywilizacyjnych. … – publikacja jeszcze nie wydana.

4. А. П. Дубров; Биологическая геофизика: поля, земля, человек и космос; Издательство Фолиум, Москва 2009.

5. Е. К. Мельников, Г. М. Пивоварова;  Геодинамически активные разломы и их воздействие на здоровье и жизнедеятельность человека; Издательство Ладога-100, Санкт-Петербург – Москва 2014 г. – 176 с.

6. D. J. Morre, D. M. Morre; Cell Surface NADH oxidases (ECTO-NOX proteins) with roles in cancer, cellular time-keeping, growth, aging and neurodegenerative diseases; Free Radical Research (2003) 37(8): 795-808.

7. D. J. Morre, D. Kern, C. Meadows, H. Knaggs, D. M. Morre; Age-related surface oxidases shed into body fluids as targets to prevent skin aging and reduce cardiovascular risk; World Journal of Cardiovascular Diseases (2014) 4(3) Article ID:44216, DOI:10.4236/wjcd.2014.43018